Jerko Valković: Crkva i svijet medijaCrkva i svijet medija

 

Povodom 47. svjetskog dana sredstava društvene komunikacije, koji Crkva obilježava 7. uskrsne nedjelje – ove godine 12. svibnja, u izdanju Glasa Koncila objavljena je knjiga "Crkva i svijet medija. Mogućnost susreta i različitost perspektiva", autorateologa i komunikologa Jerka Valkovića.

Riječ je o djelu podijeljenu u dvije cjeline, koje na više od 200 stranica predstavlja poseban vid komunikacije Crkve – komunikacije koja se odvija putem sredstava društvenog priopćavanja.

Prva cjelina, "Crkva i sredstva društvenih komunikacija: od pergamene do virtualnih prostora", u sedam dijelova govori o odnosu Crkve i medija: od početaka kršćanstva do tiskanih knjiga, pojave tiska, susreta Crkve s elektroničkim medijima, Drugoga vatikanskog koncila te pojave novih medija, s time da autor veći naglasak stavlja na razdoblje od Drugoga vatikanskog sabora pa do naših dana.

Druga cjelina, "Radijski i televizijski prijenos mise", u pet dijelova predočuje problematiku radijskog i televizijskog prijenosa misnog slavlja. Taj za mnoge samorazumljiv čin otvara brojna pitanja teološke, pastoralne i ekleziološke prirode. Autor predstavlja problematiku iz povijesnog aspekta, ali i rasprave koje su uslijedile, kako u crkvenoj hijerarhiji, tako i među teolozima i pastoralcima. Usto Valković predstavlja medijsku i liturgijsku problematiku prijenosa mise prikazujući mišljenja nekih najvažnijih autora te objašnjava kako prijenos mise svjedoči o mogućnosti susreta Crkve i medija, štoviše liturgije i medija.

Autor donosi sve relevantne crkvene dokumente o problematici kojom se u knjizi bavi, ali koristi i obilnu sekundarnu literaturu, na raznim jezicima. Riječ je o sustavnom djelu, koje prvi put kod nas na znanstven, ali istodobno i jezgrovit način, nestručnjaku jednostavnim i razumljivom jezikom, donosi svu složenost odnosa Crkve i svijeta medija.

Knjiga će biti od koristi ne samo akademskim krugovima, već ponajprije pastoralnim djelatnicima, vjeroučiteljima te novinarima koji prate život Crkve, a koji počesto i u svojoj dobrohotnosti ne razumiju ograničenja koje kršćanska vjera, sa svojim simboličkim i sakramentnim univerzumom mora stavljati medijima, da ne bude apsorbirana ili banalizirana od strane medijske logike i tehnologije.

 

Iz recenzija

Važnost knjige dr. Jerka Valkovića "Crkva i svijet medija. Mogućnost susreta i različitost perspektiva" ima dva temeljna razloga. Prvi razlog je sama problematika kojom seknjiga bavi, jer su mnogi elementi današnjeg odnosa Crkve prema medijimau Hrvatskoj još prilično nepoznati, a to pogotovo vrijedi za povijesni prikazodnosa Crkve i medija. Drugi je razlog trenutak u kojem je ova knjigaugledala svjetlo dana. Naime u Hrvatskoj postoji bogatstvo medija, čak icrkvenih medija, od župnih i biskupijskih listova, do televizijskih i radijskihprograma. Međutim nedovoljno je razvijena kultura medijskog komuniciranja,neznatan broj novinara stekao je primjerenu naobrazbu, mnogi suu svijet medija ušli snagom jednoga senzacionalističkog teksta. Stoga ovaknjiga može biti važan segment u današnjoj izobrazbi novinara u svim medijima,pogotovo onima koji promiču kršćanski svjetonazor.

Josip Grbac, profesor na Teologiji u Rijeci, KBF-a u Zagrebu

 

Posebno valja istaknuti tri vrijednosti Valkovićeva rada: on ponajprije razbija stereotipe o Crkvi, (medijskoj) tehnologiji i medijima, a s druge strane, afirmirajući pozitivnu vrijednost medija u kontekstu poslanja Crkve, iznosi jasne granice otajstva vjere s obzirom na njihovo medijsko predstavljanje i pojavljivanje. K tomu daje jasne vrijednosne i metodološke kriterije inkulturacije vjere u svijet medija i medijske dominacije zbiljom.

Ivica Šola, voditelj Katedre za medijsku kulturu,

na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku

 

O AUTORU

Jerko Valković je rođen 1965., u Krku. Osnovnu školu završio je u Vrbniku, a Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju »Zmajević« u Zadru. Teologiju je studirao na Visokoj bogoslovskoj školi u Rijeci. Za svećenika Krčke biskupije zaređen je 1992. Nakon prve pastoralne službe (kapelan u Cresu, 1992. – 1994.) započinje specijalizaciju iz znanosti društvenih komunikacija na Papinskom učilištu »Salesiana« u Rimu, koju zaključuje magisterijem 1998. Poslijediplomski studij iz moralne teologije započinje na Visokom institutu za moralnu teologiju »Academia Alphonsiana«, Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu, na kojem 1999. magistrira i 2003. doktorira. U međuvremenu je (2000. – 2003.) obnašao službu biskupskog tajnika u Krku. Ujesen 2003. počinje predavati na Teologiji u Rijeci Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, a u isto vrijeme vrši službu kapelana u Cresu (2003. – 2005.). Također predaje i na Visokoj teološko-katehetskoj školi Zadru, a od akad. god. 2012./2013. i na Hrvatskome katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Predaje kolegije iz moralne teologije, socijalnog nauka Crkve i komunikacijskih znanosti.